Privacybeleid

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die daarmee verband houden, evenals externe online aanwezigheid, zoals ons sociale mediaprofiel (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbod”). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verwerkingsverantwoordelijke”, verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke persoon

CBDexpress GmbH
Breitenleerstraße 150
A – 1220 Wenen

Vertegenwoordigd door:
Johannes Linsbauer ( Algemeen Directeur )

E-mailadres: office@cbdexpress.at
www.cbdexpress.at

Juridische kennisgeving: https://cbdexpress.at/impressum/

Soorten verwerkte gegevens:

– Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna verwijzen wij naar de betrokken personen gezamenlijk als “gebruikers”).

Doel van de verwerking

– Levering van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
– Het beantwoorden van contactverzoeken en het communiceren met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting/marketing

Gebruikte termen

“Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. cookie) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op reeksen persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

“Pseudonimisering” betekent de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Profilering” betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.

“Voor de verwerking verantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

“Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 AVG informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in het privacybeleid, geldt het volgende: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6 par. 1 lit. a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals het beantwoorden van vragen, is artikel 6 par. 1 lit. b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6 par. 1 lit. c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking voor de bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6 par. 1 lit. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d GDPR dient als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met artikel 32 AVG nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en het reageren op gegevensbedreigingen te waarborgen. Bovendien houden we rekening met de bescherming van persoonsgegevens vanaf de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

Samenwerking met verwerkers en derden

Als we tijdens onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden), deze aan hen doorgeven of hen anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als wij derden opdracht geven tot de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

Doorgiften naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, zal dit alleen plaatsvinden als dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken als aan de speciale vereisten van artikel 44 en volgende AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG.

Dat heb je dan. 16 AVG, hebt u het recht om de aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om een beperking van de verwerking van de gegevens te vragen in overeenstemming met artikel 18 van de AVG.

U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met artikel 20 AVG en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijke partijen.

Ze hebben ook acc. In overeenstemming met artikel 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Terugtrekking

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met. 7 par. 3 AVG met werking voor de toekomst

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Het primaire doel van een cookie is om informatie op te slaan over een gebruiker (of .dem apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na hun bezoek aan een online dienst. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding verlaat en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden “permanent” of “permanent” genoemd als ze opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijke cookie, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Cookies van derden” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, worden ze “first-party cookies” genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken in het kader van ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden kan worden aangegeven voor een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ . Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in de verwerking ervan in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag met name plaats gedurende 10 jaar in overeenstemming met §§ 147 par. 1 AO, 257 Abs. 1 nrs. 1 en 4, par. 4 HGB (boeken, bescheiden, bestuursverslagen, boekhoudkundige documenten, handelsboeken, documenten die relevant zijn voor belastingen, enz.) en 6 jaar in overeenstemming met § 257 par. 1 nrs. 2 en 3, par. 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt de opslag met name plaats gedurende 7 jaar in overeenstemming met § 132 par. 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, kwitanties, zakelijke documenten, staat van baten en lasten, enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerend goed en gedurende 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie, radio- en televisiediensten die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten worden verstrekt en waarvoor het Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij
– Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, geïnteresseerden en zakenpartners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Orderverwerking in de online shop en klantaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van de bestelprocessen in onze online shop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering, of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die door de verwerking worden beïnvloed, zijn onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de werking van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 par. 1 lit. b (Uitvoering van orderprocessen) en c (Wettelijk verplichte archivering) AVG. De informatie die als vereist is gemarkeerd, is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld op verzoek van de klant voor levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens verwijderd met betrekking tot het gebruikersaccount, onder voorbehoud van hun bewaring om commerciële of fiscale redenen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. c AVG. Informatie in het klantaccount blijft bestaan totdat deze wordt verwijderd met daaropvolgende archivering in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een back-up van hun gegevens te maken in het geval van beëindiging vóór het einde van het contract.

Als onderdeel van de registratie en herregistraties en het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze vorderingen na te streven of er een wettelijke verplichting is om dit in overeenstemming te doen. 6 par. 1 lit. c AVG.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt om de drie jaar beoordeeld; In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde handelsrecht (6 jaar) en fiscaal recht (10 jaar) bewaarplicht).

Externe betalingsdienstaanbieders

We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wiens platforms gebruikers en we betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld elk met een link naar het privacybeleid, PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6 par. 1 lit. b. AVG. Daarnaast maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 par. 1 lit. b. GDPR om onze gebruikers een effectieve en veilige betalingsoptie te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en controlesommen, evenals contract, totalen en informatie over de ontvanger. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Dit betekent dat we geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders aan kredietbureaus worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

Betalingstransacties zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactietoepassingen. We verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en het doen gelden van intrekking, informatie en andere rechten van betrokkenen.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van de levering van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6 par. 1 lit. c. AVG, artikel 6 par. 1 lit. f. AVG. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden beïnvloed door de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het wissen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

Daarbij maken we gegevens bekend of verzenden we deze naar de belastingdienst, consultants, zoals belastingadviseurs of auditors, evenals andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact op te nemen. In principe slaan we deze gegevens, waarvan de meeste bedrijfsgerelateerd zijn, permanent op.

Bedrijfsanalyse en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te runnen, om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die voor ons beschikbaar zijn over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van artikel 6 par. 1 lit. f. AVG, waarbij de betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod omvatten.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die ze hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden zijn.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd bij beëindiging door de gebruiker, anders na twee jaar na het sluiten van het contract. Voor het overige worden de macro-economische analyses en algemene trendbepalingen zoveel mogelijk anoniem opgesteld.

Informatie over gegevensbescherming in het sollicitatieproces

Wij verwerken de gegevens van de sollicitant alleen voor het doel en in het kader van het sollicitatieproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De verwerking van sollicitatiegegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure in de zin van artikel 6 par. 1 lit. b. AVG artikel 6 par. 1 lit. f. GDPR als de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure (in Duitsland is § 26 BDSG ook van toepassing).

Het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons de gegevens van de sollicitant verstrekken. Als we een online formulier aanbieden, worden de benodigde sollicitatiegegevens gemarkeerd, anders vloeit het voort uit de functiebeschrijvingen en omvat het in principe persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en de documenten die bij de sollicitatie horen, zoals begeleidende brief, curriculum vitae en certificaten. Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door de sollicitatie bij ons in te dienen, gaan de aanvragers akkoord met de verwerking van hun gegevens voor de doeleinden van het sollicitatieproces in overeenstemming met het type en de omvang die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn uiteengezet.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 par. 1 AVG, wordt hun verwerking ook uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 par. 2 lit. b AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals ernstig gehandicapte status of etnische afkomst). Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 par. 1 AVG worden gevraagd van aanvragers, hun verwerking wordt ook uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 par. 2 lit. een AVG (bijv. gezondheidsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep).

Indien verstrekt, kunnen aanvragers hun aanvragen bij ons indienen via een online formulier op onze website. De gegevens worden in gecodeerde vorm naar ons verzonden in overeenstemming met de stand van de techniek.
Sollicitanten kunnen hun sollicitaties ook via e-mail naar ons sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden en dat de aanvragers er zelf voor moeten zorgen dat ze worden gecodeerd. Daarom kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het verzendpad van de applicatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden we daarom aan om een online formulier te gebruiken of het per post te verzenden. In plaats van te solliciteren via het online formulier en e-mail, hebben aanvragers nog steeds de mogelijkheid om ons hun aanvraag per post te sturen.

In het geval van een succesvolle sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie. Anders, als de sollicitatie voor een baanaanbieding niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd. De gegevens van sollicitanten worden ook verwijderd als een aanvraag wordt ingetrokken, wat aanvragers op elk moment mogen doen.

De verwijdering vindt plaats, onder voorbehoud van een gerechtvaardigde intrekking door de aanvrager, na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat we eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de Wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de vereisten van de belastingwetgeving.

Registratie functie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld en verwerkt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b AVG met het oog op het verstrekken van het gebruikersaccount. De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder de inloggegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van het gebruikersaccount en het doel ervan.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van een wettelijke bewaarplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een back-up van hun gegevens te maken in het geval van beëindiging vóór het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherstelbaar te verwijderen.

Als onderdeel van het gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze vorderingen na te streven of er een wettelijke verplichting is om dit in overeenstemming te doen. 6 par. 1 lit. c AVG. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Opmerkingen en bijdragen

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden gebruikt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. GDPR voor 7 dagen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand illegale inhoud achterlaat in opmerkingen en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor de opmerking of bijdrage en zijn daarom geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om, op basis van onze legitieme belangen op grond van art. 6 par. 1 lit. f. AVG om gebruikersinformatie te verwerken met het oog op spamdetectie.

De gegevens die in het kader van de opmerkingen en bijdragen worden verstrekt, worden permanent door ons opgeslagen totdat de gebruiker bezwaar maakt.

Akismet Anti-Spam controle

Ons online aanbod maakt gebruik van de dienst “Akismet”, die wordt aangeboden door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Met behulp van deze service worden opmerkingen van echte mensen onderscheiden van spamreacties. Voor dit doel wordt alle commentaarinformatie naar een server in de VS verzonden, waar deze wordt geanalyseerd en gedurende vier dagen wordt opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden. Als een opmerking is geclassificeerd als spam, worden de gegevens na deze tijd opgeslagen. Deze informatie omvat de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van de opmerking, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van de invoer.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Akismet is te vinden in het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Gebruikers zijn van harte welkom om pseudoniemen te gebruiken of zich te onthouden van het invoeren van hun naam of e-mailadres. U kunt de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken. Dat zou jammer zijn, maar helaas zien we geen andere alternatieven die net zo effectief werken.

Ophalen van profielfoto’s bij Gravatar

We gebruiken de Gravatar-service van Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS, binnen ons online aanbod en in het bijzonder in de blog.

Gravatar is een dienst waar gebruikers kunnen inloggen en profielfoto’s en hun e-mailadressen kunnen opslaan. Als gebruikers berichten of opmerkingen achterlaten met het respectieve e-mailadres op andere online aanwezigheid (vooral in blogs), kunnen hun profielfoto’s naast de berichten of opmerkingen worden weergegeven. Voor dit doel wordt het door de gebruikers opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm naar Gravatar verzonden om te controleren of er een profiel voor is opgeslagen. Dit is het enige doel van het verzenden van het e-mailadres en het zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt, maar zal achteraf worden verwijderd.

Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR, omdat we Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en reacties de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto.

Door de afbeeldingen weer te geven, leert Gravatar het IP-adres van de gebruiker, omdat dit nodig is voor de communicatie tussen een browser en een online service. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Gravatar is te vinden in het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Als gebruikers niet willen dat een gebruikersfoto gekoppeld aan hun e-mailadres bij Gravatar in de opmerkingen verschijnt, moeten ze een e-mailadres gebruiken dat niet bij Gravatar is opgeslagen om commentaar te geven. We willen er ook op wijzen dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun eigen e-mailadres naar Gravatar wordt verzonden. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken.

Ophalen van emoji’s en smilies

Binnen onze WordPress-blog worden grafische emoji’s (of smilies), d.w.z. kleine grafische bestanden die gevoelens uitdrukken, gebruikt, die worden verkregen van externe servers. Daarbij verzamelen de aanbieders van de servers de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig zodat de emoji-bestanden naar de browsers van de gebruikers kunnen worden verzonden. De emoji-service wordt aangeboden door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/. De gebruikte serverdomeinen zijn s.w.org en twemoji.maxcdn.com, die, voor zover wij weten, zogenaamde content delivery networks zijn, d.w.z. servers die alleen dienen om bestanden snel en veilig te verzenden en de persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na verzending verwijderd.

Het gebruik van emoji’s is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een aantrekkelijk ontwerp van ons online aanbod acc. 6 par. 1 lit. f. AVG.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b) AVG. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We evalueren de noodzaak om de twee jaar; Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Hosting en versturen van e-mails

De hostingdiensten die we gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken voor het uitvoeren van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met. 6 par. 1 lit. f AVG in combinatie met artikel 28 AVG (sluiting van een contract voor orderverwerking).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. GDPR-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgehaalde website, het bestand, de datum en tijd van ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logbestandsinformatie wordt om veiligheidsredenen maximaal 7 dagen opgeslagen (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Cloudflare’s Content Delivery Network

We gebruiken een zogenaamd “Content Delivery Network” (CDN), aangeboden door Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Cloudflare is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Een CDN is een dienst met behulp waarvan de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller wordt geleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via internet zijn verbonden. De verwerking van gebruikersgegevens wordt uitsluitend uitgevoerd voor de bovengenoemde vinkjes en het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van het CDN.

Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering, analyse en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met. 6 par. 1 lit. f. AVG.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen deze website en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van deze website en internet. Daarbij kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met hun gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out-opties verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Universele analyse van Google

Wij maken gebruik van Google Analytics in de vorm van “universal analytics“. “Universal Analytics” verwijst naar een Google Analytics-proces waarbij de gebruikersanalyse is gebaseerd op een pseudonieme gebruikers-ID en dus een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gemaakt met informatie van het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde “cross-device tracking”).

Google AdWords en conversiemeting

Wij gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”) op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken het online marketingproces Google “AdWords” om advertenties in het Google-advertentienetwerk te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video’s, op websites, enz.), Zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een veronderstelde interesse hebben in de advertenties. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod op een meer gerichte manier weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij interesse heeft getoond in andere online aanbiedingen, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden, wanneer onze en andere websites waarop het Google-advertentienetwerk actief is, worden geopend, wordt een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “webbakens” genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.

Bovendien ontvangen we een individuele “conversiecookie”. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te maken. We leren echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

De gegevens van de gebruikers worden pseudoniem verwerkt in het kader van het Google-advertentienetwerk. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens cookiegerelateerd verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De verzamelde informatie over gebruikers wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out-opties verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Online aanwezigheid in sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van gebruikers als ze met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven over onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG), gebruiken we inhoud of serviceaanbiedingen van externe leveranciers binnen ons online aanbod om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform “inhoud” genoemd) te integreren.

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, omdat zij de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. We doen er alles aan om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres uitsluitend gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe leveranciers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “webbakens”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan, maar is niet beperkt tot, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, evenals gekoppeld zijn aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

YouTube

We integreren de video’s van het platform “YouTube” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google-lettertypen

We integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

We integreren de functie voor het detecteren van bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in online formulieren (“ReCaptcha”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Kaarten

We integreren kaarten van de “Google Maps”-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), gebruiken we sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video’s, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog” -teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en geïntegreerd in het online aanbod. Daarbij kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt van de verwerkte gegevens. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop Vind ik leuk te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem of haar verzamelt en deze koppelt aan zijn of haar lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich afmelden bij Facebook en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij ons online aanbod gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten